سفارش تبلیغ
صبا

فهرست آثارِ مهدى اخوان ثالث

 

 

 


اخوان ثالث، در سال 1369 در تهران درگذشت? او به هنگام مرگ 62 ساله بود?
 او در شهر طوس ،نزدیک مشهد ،در کنار آرامگاه فردوسی،شاعر حماسه سرای ایران ،به خاک سپرده شد?
روانش شاد? با شعری کوتاه از او، یادش را گرامی می داریم?
 
لحظه ی دیدار
لحظه ی دیدار نزدیک است? 
باز من دیوانه ام ،مستم? 
باز می لرزد ، دلم ، دستم? 
باز گویی در جهان دیگری هستم? 
هان! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
های ،نپریشی صفای زلفکم را ، دست!
و آبرویم را نریزی ، دل!
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است?
شعر از: مهدی اخوان ثالث
 
1
   ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : مروارید
چاپ اول ، 1371 شمسى ( شومیز )
2
    آخر شاهنامه
مجموعه شعر
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : مروارید
چاپ دهم ، 1370 شمسى ( شومیز )
3
    ارغنون
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : مروارید
چاپ دهم ، 1375 شمسى ( شومیز )
4
   درخت پیر و جنگل
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان-نگاه
چاپ پنجم ، 1380 شمسى ( شومیز )
5
    حریم سایه های سبز / جلد2
مجموعه مقالات2
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ اول ، 1373 شمسى ( شومیز )
6
   حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات 1
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ دوم ، 1372 شمسى ( شومیز )
7
    صدای حیرت بیدار
گفت و گوها
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان-مروارید
چاپ دوم ، 1382 شمسى ( شومیز )
8
   گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث
شاعر : مهدى اخوان ثالث
ناشر : مروارید
چاپ هفتم ، 1381 شمسى ( شومیز )
9
   سه کتاب
درحیات کوچک پاییز در زندان ـ زندگی میگوید اما باید زیست... ـ دوزخ، اما سرد
شاعر : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ ، 1386 شمسى ( شومیز )
 10
   نقیضه و نقیضه سازان
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ اول ، 1374 شمسى ( شومیز )
11
   بدعتها و بدایع نیما یوشیج
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ اول ، 1376 شمسى ( شومیز )
12
   عطا و لقای نیما یوشیج
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان
چاپ سوم ، 1376 شمسى ( شومیز )
13
    مرد جن زده
نویسنده : مهدى اخوان ثالث
ناشر : زمستان-نگاه
چاپ پنجم ، 1380 شمسى ( شومیز )